ПРАВИЛНИК о ближим условима и начину остваривања исхране деце у предшколској установи


ПРАВИЛНИК о ближим условима и начину остваривања исхране деце у предшколској установи

На основу члана 3. став 2. Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС”, бр. 18/10, 101/17 и 113/17 – др. закон),

Министар просвете, науке и технолошког развоја и министар здравља споразумно доносе

ПРАВИЛНИК

о ближим условима и начину остваривања исхране деце у предшколској установи

„Службени гласник РС“, број 39 од 25. маја 2018.

Овим правилником утврђују се ближи услови и начин остваривања исхране деце у предшколској установи.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. Број 110-00-327/2017-04

У Београду, 12. априла 2018. године

Министар просвете, науке и технолошког развоја,

Младен Шарчевић, с.р.

Министар здрављa,

acc. др Златибор Лончар, с.р.

Овде можете преузети цео правилник заједно са стручнометодолошким упутством